KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagszervezet! 2022-K5026.

A fenti meghívót valamennyi tagszervezetünk részére megküldtük, a meghívó mellékletei ezen megküldött meghívó megfelelő linkjére kattintva érhetőek el.

Alulírott Szabó Sándor Zsolt, mint az 1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. szám alatti székhelyű Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége alelnöke tájékoztatom, hogy a Szövetség Alapszabálya 25.6. pontja alapján a MEOE Szövetség közgyűlését az Elnökség 50/2022.(10.25) MEOESZ E és 78/2022. (11.16.) MEOESZ E határozataival és az Alapszabály 25. 6. pontja alapján Felügyelő Bizottság elnöke együttesen összehívta 2022. december 07. napjának 15.00. órájára, Hofherr Albert út 42. I. emeleti tárgyaló alatti címre. Ezen közgyűlésre és az alábbiak szerinti megismételt közgyűlésre az Önök egyesületét, mint tagszervezetünket jelen levéllel meghívom.

 

A közgyűlés helye és időpontja:

 

2022. december 07. (szerda) 15,00

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42., I emeleti nagy tanácsterem (MEOE Szövetség Központi Ügyfélszolgálat címével azonos)

 

A Közgyűlés napirendi pontjai:

 

 

1./ Mandátum vizsgáló bizottság jelentése határozatképesség megállapításához

2./ Határozatképesség megállapítása

3./ Szavazatszedő és Számláló Bizottság megválasztása

4./ Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása

5./ Napirend jóváhagyása, felcserélhetősége

6./ Tájékoztatás Korózs András Elnök Úr halála után kialakult helyzetről és a szükséges teendőkről.

7./ Tisztségviselők 2021. évi beszámolója és annak elfogadása (elnökség, -beleértve ebbe a 2021. évi számviteli beszámolót és 2022. évi költségtervet- Felügyelő Bizottság és Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója)

8./ A 2021-2022. évi magyar fajták génmegőrzési programja támogatása terhére történt teljesítések ismertetése és jóváhagyása.

9./ Alapszabály módosítása (az Elnökség módosítási javaslata a mellékelt tervezet szerinti, továbbá egyéb a közgyűlésen esetlegesen felmerülő Asz. módosítások)

10./ Egyebek (ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható)

 

Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne (azon nem jelenik meg legalább a tagság 50%-a+1 tag), úgy már most összehívom a Szövetség megismételt közgyűlését, és arra a T. Címzettet meghívom. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az első időpontra összehívott (2022.12.07.15.00 óra) közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlés (2022.12.07.15.30.) már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt napirendi pontokban.

 

A megismételt közgyűlés helye és időpontja:

2022. december 07. (szerda) 15.30. óra

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42., I emeleti nagy tanácsterem (MEOE Szövetség Központi Ügyfélszolgálattal egyező cím)

 

A megismételt közgyűlés napirendje mindenben megegyezik az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt pontokkal.

 

Figyelmeztetem továbbá Tisztelt Tagszervezetünket az alábbi Alapszabályi és SzmSz. szerinti rendelkezésekre:

Alapszabály 25.2, 3.:

„25.2./ A közgyűlés tagjai:

a./ az Elnök

b./ az Elnökség

c./ a Felügyelő Bizottság elnöke

d./ a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke

e./ a Bírói Testületek elnökei

f./ valamennyi tagegyesület törvényes képviselője, de több törvényes képviselő esetén mindig csak egy személy

25.3. A Közgyűlésen 25.2./ f./ pontban meghatározott személyek rendelkeznek szavazati joggal, minden tagegyesület egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Annak azonban nincs akadálya, hogy a törvényes képviselő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan más természetes személyt közgyűlési jogai gyakorlásával meghatalmazzon. Amennyiben az elnök, elnökségi tagok és a felügyelő bizottság elnöke egyben tagegyesületi elnök is, úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan más természetes személyt tagegyesületi közgyűlési jogai gyakorlásával meghatalmazhat. A közgyűlésen az a képviselő adhatja le az általa képviselt tagegyesület szavazatát, aki a Szövetség nyilvántartása szerint a tagegyesület képviselője, és a közgyűlést megelőző napig a civil szervezetek nem hiteles nyilvántartási adatait tartalmazó portál adatai e körben a Szövetség adataival megegyeznek. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a tagegyesület képviselője köteles képviseleti jogosultságát egyesülete 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartó hatóság által az egyesület adatairól kiállított kivonat adataival igazolhatja, ellenkező esetben képviseleti joga nem vehető figyelembe. A meghatalmazás érvényessége megítéléséhez a jelen pont többi rendelkezése szabályait is figyelembe kell venni.

A regisztráció során a közgyűlés szavazó résztvevőjeként jelentkező személy személyi lapjának vagy azzal egyenlő személyi azonosításra szolgáló közokirati okmányának felmutatására felhívásra szükség szerint köteles és köteles tűrni azonosító okmánya sorszámának rögzítését is.”

 

Amennyiben az Önök szervezete a törvényes képviselő meghatalmazása alapján egyéb természetes személyt kíván a közgyűlésre tagi jogai gyakorlására delegálni, úgy a jelen levélhez mellékelt „meghatalmazás” okirat teljes körű és valós adatokkal való kitöltött eredeti példányát hozza magával, és csatolja azt a jelenléti ívhez.

A közgyűlésen minden szövetségi tag tagszervezet egy szavazattal rendelkezik.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok. Felhívom figyelmét, hogy ez nem csak joga, de mint egyesülete választott tisztségviselőjének, egyben kötelessége is.

Egyidejűleg tájékoztatom Önt, hogy a közgyűlés helyszínén 14.00 órától történik a regisztráció. Kérem, hogy amennyiben módja van rá, a regisztrációra mielőbb jelentkezzék.

 

 

 

Budapest, 2022. november 18.

Üdvözlettel

 

 

 

 

Szabó Sándor Zsolt Vida József

a MEOE Szövetség Alelnöke MEOESZ FB Elnöke

 

 

Mellékletek:

  • meghatalmazás minta

  • 2021. évi számviteli beszámoló (elérhető 2022. június 01-től az OBH és a MEOESZ honlapján is)

  • Alapszabály módosítás MEOESZ Elnöksége által javasolt tervezete

  • Magyar fajtás projectek összesítő beszámolója

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala