Tisztelt Magyar Ebfajtát Tenyésztők!

Tisztelt Magyar Ebfajtát Tenyésztők!

A törzskönyvezés támogatásának lehetőségéről és a tenyésztők, tenyésztőszervezetek feladatairól írt összefoglalót Berényi-Kozma Katalin a MEOE Szövetség Elnökségének póttagja.

Ingyen törzskönyv?

Nem egészen, és nem könnyen, de akár térítés mentes is lehet.

 

Egészen pontosan arról van szó, hogy a tenyésztőszervezet, vagyis a Klub támogatást kap a törzskönyvezési szolgáltatásnak elvégzéséhez. Ezáltal kedvezményes áron tudja végezni a törzskönyvezési szolgáltatást annak, aki ezt nála kérelmezi, és akinek a kérelmét a NÉBIH hatóságilag leigazolja. A kedvezmény olyan mértékű is lehet, hogy a tenyésztőnek nem kell fizetnie semmit a Klub felé. Hogy pontosan hogyan fognak alakulni a szolgáltatás árai az új szabályozás fényében, majd a közgyűlésen eldől. Vagyis a díjak jegyzékében szereplő összegek még változhatnak.

Mindjárt az elején tegyük hozzá, hogy a Klubnak az így „kiesett” bevételt egy egész évig saját zsebéből kell megfinanszíroznia, mivel a támogatást csak egy évvel később – legkorábban 2022 elején - igényelheti meg. Eddig az időpontig a MEOESZ a költségeket előfinanszírozza.

 

A támogatási rendszert, amibe 2020 év végén egy módosítással bekerültek a magyar ebfajták, a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szabályozza.

 

Lássuk pontokba szedve a folyamatot és a teendőket:

 

 1. A kedvezményezettre, vagyis a tenyésztőre vonatkozó feltételek

 

Ahhoz, hogy a tenyésztő igénybe tudja venni a kedvezményes árú szolgáltatást, az alábbiaknak kell megfelelnie:

A kedvezményezett (a tenyésztő)

 1. az a természetes személy, jogi személy, aki vagy amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá
 2. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,
 3. tenyésztőszervezet tagja,
 4. nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,
 5. nincs lejárt köztartozása,
 6. nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
 7. amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

 

Az 1-es pontnak a természetes személy csak akkor felel meg, ha az alábbiak közül valamelyik igaz rá:

 • őstermelő
 • adószámot kiváltott magánszemély
 • másodállású, vagy főállású egyéni vállalkozó

 

A 2-es pontnak való megfeleléshez szükséges a Magyar Államkincstárnál az ügyfél-azonosító szám kiváltása, vagyis a regisztráció. Ehhez az alábbi dokumentumot kell kitölteni (géppel vagy kézzel) és aláírni.

Természetes személyeknek:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/4447106/1.+sz%C3%A1m%C3%BA+mell%C3%A9klet+G1010-02+jel%C5%B1+nyomtatv%C3%A1ny/c4ec9566-74cb-4661-985f-b7be19fa90d2

Nem természetes személyeknek:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8550094/2.+sz%C3%A1m%C3%BA+mell%C3%A9klet+G1020-03+jel%C5%B1+nyomtatv%C3%A1ny.pdf/02220a8b-d525-456c-b6d2-36005d23e817

 

A nyomtatványt személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes kormányhivatalcímére kell benyújtani. Elérhetőségek:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

 

A 3-as pont pedig érvényes tagsági kártyával igazolt aktív tagságot jelent.

 

 1. A támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem

 

Miután megkapta a tenyésztő a kincstártól az ügyfél-azonosító számát (postán küldik ki), ki kell tölteni a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet. Ezt a kérelmet 2021.01.01-2027.12.31 közötti időszakban elég csak egyszer beadni. Csak akkor kell újabbat beadni, ha valamilyen változás követezik be az adatokban.

A nyomtatványon kizárólag a törzskönyvezés jelölhető meg igényként.

 

A kitöltendő űrlap:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/48840/43_2014+FM+rendelet+tamogatasi+kerelem+nyomtatvany+2021_urlap_v1.pdf/aea12400-03c5-9a5d-52ed-ca7666e19839?t=1607347708442

Kitöltési útmutató:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1544549/43_2014+FM+rendelet+nyomtatvany+kitoltesi+utmutato+2021.pdf/2481870a-2522-de64-f7a9-f4416f611df8?t=1605007173097

 

 

A kérelmet aláírva, postán kell eljuttatni a fajta elismert tenyésztőszervezetének címére.

 

A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

 

A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére.

 

A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

 

A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg.

 

 1. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

 

 A tenyésztőszervezet a - kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó - kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig nyújtja be.

 

A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

A Kincstár a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről a tenyésztőszervezet részére.

 

A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról évente egyszer a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét.

 

 

 

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala