Pályazati lehetőség

Pályazati lehetőség

50/2023.(04.13.) MEOESZ E határozat :

A MEOESZ Elnöksége 2023. évben a jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal pályázati lehetőséget hirdet a MEOESZ tagszervezetei részére a melléklet
szerinti feltételekkel.
A fenti sz. határozat egyhangúlag (7 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) elfogadásra került.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


a MEOE Szövetség tagegyesületei számára, 2023. évben elnyerhető pénzbeli támogatás
elnyerésére


A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Elnöksége 50/2023.(04.13.)
MEOESZ-E. számú határozatával döntött arról, hogy 2023. évben általános pályázat és kiírás
alapján biztosít tagszervezetei számára pénzbeli támogatást az alábbi feltételekkel:


1./ Az a szervezet pályázhat, amely 2023. évben vagy előtte már a MEOESZ tagjává vált.
2./ A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásakor, elbírálásakor és a támogatás
kifizetésének esedékessé válásakor nincs lejárt és esedékességkor meg nem fizetett
pénzfizetési kötelezettsége a MEOESZ-el szemben, továbbá nem áll végrehajtás, csőd,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. Ki nem egyenlített tartozás
esetén a pályázat elutasításra kerül, illetve a már megítélt összeg nem kerül kifizetésre,
ha ezen körülmények bármelyike később merül fel.
3./ A pályázatot és mellékleteit írásban, egy példányban kell benyújtani a MEOESZ
Ügyfélszolgálatán 1194 Budapest, Hoffher Albert út 42. szám alatt, ügyfélfogadási
időben, vagy ide postai úton kell eljuttatni, az első benyújtási határidő legkésőbb
2023.05.01. napján 14.00. óráig beérkezendően. Amennyiben a keretösszeg nem merül
ki az addig benyújtott pályázatok elbírálásával, úgy a benyújtás és elbírálás ezt
követően folyamatos.
4./ A pályázat az adott MEOESZ tagszervezet saját kiemelt rendezvénye vagy a
tagszervezet saját tagjai (ez esetben név, létszám, eddigi eredmények stb.) kiemelt
hazai vagy külföldi rendezvényen való részvétele támogatásaként kért összegre
vonatkozhat, a kért összeg pontos megjelölésével, és annak megjelölésével, hogy a
kívánt összeg az adott rendezvény vagy megjelenés költségeiben milyen részt vagy
hányadot jelent. A fennmaradó összeg rendelkezésre állását legalább valószínűsíteni
kell a pályázónak. Kiemelt rendezvénynek számít egy-egy fajta vagy fajták,
fajtacsoport/ok speciál rendezvénye, nemzetközi speciál rendezvénye, fajták
világszervezeteinek rendezvénye, kutyás sportok kiemelt rendezvényei (világ vagy
régió versenyek). Valamennyi esetben csak olyan rendezvény lehet a pályázat alapja,
amely az FCI által elismert. Normál klubkiállításra támogatás nem igényelhető.
5./ A pályázónak be kell mutatnia a részvétel MEOESZ általi támogatása indokoltságát,
amely indok lehet a hazai FCI rendszerű kinológia jóhírének ápolása különösen az
alábbi lehetőségek révén:
- a hazai résztvevők részvételi lehetőségének biztosításával
- hazai kinológiai események rangjának és színvonalának emelésével
-egy-egy fajta vagy fajták köre vagy fajtacsoport/ok népszerűsítése, támogatása révén

-egyéb, a pályázó által ismertetett módon
6./ A pályázat kiírójának elvárása, hogy a pályázó pályázatában mutassa be, hogyan és
milyen módon biztosítja a megjelenés során az FCI-re és a MEOESZ-re való utalást,
annak jelzését, hogy a rendezvényen mint a MEOESZ tagja vesz részt és a
megjelenést a MEOESZ támogatta.
7./ A pályázat és mellékletei legyenek alkalmasak arra, hogy a fentiek szerinti kiírásnak
való megfelelést legalább valószínűsítsék.
A kiíró a 2023.05.01-ig benyújtott pályázatokat a 2023.05.01-jét követő első elnökségi ülésen
bírálja el, elbírálásra kerül valamennyi ebben a határidőben beérkezett pályázat, ezen belül a
beérkezési sorrend nem releváns feltéve, hogy a fenti kiírásnak megfelel a pályázat. A fel nem
használt összegre később beérkező pályázatokat az Elnökség a benyújtást követő első
elnökségi ülésén tárgyalja.


A MEOESZ Elnöksége tájékoztatja tagjait arról, hogy 2023. évben a fentiek szerinti célokra
mindösszesen és maximum 3.000.000,-Ft összeget kíván odaítélni a pályázóknak, azaz a
beérkezett pályázatok ezen keret erejéig részesülhetnek támogatásban, és nem pályázónként
irányadó az összeg! A kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy kevés vagy alkalmatlan pályázatok
esetén a fenti összeget nem használja fel teljes mértékben, továbbá az egyes pályázóknak
esetlegesen az igényelt összegnél kisebb támogatást biztosít.


A pályázattal elnyert összegek vonatozásában a kifizetésekre az egyes nyertes tagokkal
kötendő egyedi támogatási szerződések alapján kerülhet majd sor.
A MEOESZ Elnöksége egyben tájékoztatja tagjai arról is, hogy 2023. évben a fent megjelölt
összeg, mint keret kimerülése után további ilyen jellegű pénzbeli támogatásokat nem tud
nyújtani tagjainak, így igényeiket minél előbb véglegesítsék és nyújtsák be pályázataikat.

 

Budapest, 2023. április 13.
MEOESZ Elnöksége

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala